Fizika gyakorló feladatok 7. osztály

Fizikai lehetőség gyakorlása

Milyen napjainkban egy fizikaóra? Óralátogatások margójára A fizika fontos a továbbtanulás, a mérnöki, a műszaki-természettudományos szakember-utánpótlás szempontjából, melynek alapja a diákok számára a megfelelő fizikaóra.

fizikai lehetőség gyakorlása

Napjainkban a fizika nem kedvelt tantárgy, a felsőoktatás fenti területeire érkező hallgatók száma kevés, és sajnos tudásszintjük sem megfelelő. Ezért a hiányos felkészültséggel érkezők számára felzárkóztató foglalkozásokat kell tartani, rendes egyetemi kurzusaikon túl. Radnóti, A helyzet javulásának feltétele a megfelelő számú és jól képzett fizikatanár. A ban kötelezően bevezetett kétciklusú tanárképzési rendszerben nagyon lecsökkent a fizikatanári diplomát szerző hallgatók száma.

Az osztatlan szaktanárképzés visszaállítása jó iránynak mutatkozik. A tanári munkában kiemelten fontosnak tartjuk az alapórákra való koncentrálást, mivel a kötelező tananyag megfelelő színvonalú és érdekes feldolgozása alapozza meg fizikai lehetőség gyakorlása diákok érdeklődését. Írásunkban egy óralátogatás-sorozat tanulságairól számolunk be.

Az újonnan bevezetett osztatlan tanárképzéséhez óralátogatások is tartoznak. E kurzus keretei között sok tanárt kerestünk fel a hallgatókkal együtt. Az elmúlt évben így húsz, közoktatásban, nem vezetőtanárként dolgozó fizikatanárnál tehettünk óralátogatást.

Jóga Hírek

Ezek mellett szakmódszertanos oktatóként figyelemmel kísérve a hallgatók tanítási gyakorlatát, nagyon sok vizsgaórát, illetve hallgatói bemutatóórát látogattunk meg a hosszú évek alatt, illetve szaktanácsadóként sok iskolában jártunk. Ezek tapasztalatait kívánjuk megosztani az olvasókkal.

fizikai lehetőség gyakorlása

Fizikai lehetőség gyakorlása az általunk látogatott órákból nem lehet átfogó képet alkotni a magyarországi fizikatanításról, mégis sok tanulsággal szolgálnak. Mi budapesti és ezen belül is az egyetemtől nem nagyon távoli iskolákat választottunk ki, valamint olyan tanárokat, akik több éves tanítási gyakorlattal rendelkeznek és az átlagnál képzettebbek, nyitottabbak az új módszerek alkalmazására.

Milyen napjainkban egy fizikaóra?

Többen közülük tevékenyen részt vesznek tehetséggondozásban, tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában, pedagógiai kutatásokban, tankönyvírásban, illetve működnek érettségi elnökként, tanfelügyelőként, szakértőként, vagy az iskolájukban vezetőként. Pedagógiai munkájukkal néhányan jelentős szakmai díjakat is kiérdemeltek. A kiválasztott iskolákban a tanulók is általában motiváltabbak, fegyelmezettebbek.

Jelen írásunkban az általunk látogatott fizikaórák tapasztalatait dolgozzuk fizikai lehetőség gyakorlása. Az óralátogatások során két fő megfigyelési szempontunk volt.

Fizika gyakorló feladatok 7. osztály

Mivel a tanórákon alapvetően új információkat dolgoznak föl, ezért elsődleges szempontunk volt az, hogy megfigyeljük, a tanárok milyen mértékben érvényesítik a természettudományos megismerés alapvetéseit?

Másik fontos ténylegesen minden szaktárgy esetében fontos elem a tanulók gondolkodásának fejlesztése. Tehát milyen mértékben képesek a tanárok a fizikaórákon fejleszteni a tanulók gondolkodását?

fizikai lehetőség gyakorlása

Mennyire jut szerephez ez a fejlesztési terület, és milyen mértékben uralja a tanórát a minél több ismeret átadása, az új fogalmak, törvények memorizálása, azok gyakorlása?

Ténylegesen ez a két elem áthatja egymást, hiszen a természettudományos megismerés komplex folyamatának érvényesítése önmagában is komplex gondolkodást feltételez. Hipotézisünk szintén két pontban foglalható össze.

fizikai lehetőség gyakorlása

A tanórákon inkább az új fogalmak memorizálásán van a hangsúly, és a kifejezetten gondolkodásfejlesztő elemek csak ritkábban tudnak megjelenni, hiszen nagyon sok tananyagot kell feldolgozni a tanórákon. A természettudományos megismerés során fontos szerepet tölt be a kísérlet, melyet a tanár vagy a diákok végeznek el, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor hivatkozás van rá, azonban az ismeretszerzés teljes menete nem jelenik meg a tanulók számára.

A témakör helyét a tananyagban a tanterv, illetve a tanmenet pontosan kijelöli. A témák közötti folytonosságot az előző órákon feladott és az adott órán számon kért házi feladat, gyűjtőmunka biztosítja.

Erre sok jó példát láttunk. Az egyik hatodik évfolyamra járó csoport tanulói számára például az volt a feladat, hogy keressenek a lakásban olyan tárgyakat, amelyeket vonz a mágnes és fizikai lehetőség gyakorlása, amelyeket nem. A tanulók sokféle tárgyat megvizsgáltak otthon ebből a szempontból. Az órán a tanár segítségével tisztázták, hogy nem a tárgyak, hanem az anyagok tulajdonsága a mágnesezhetőség.

4. Edzéselméleti alapismeretek

Ezután két csoportba sorolták az otthon megvizsgált anyagokat. Ez a feladat jó példa volt a fogalmak tárgy — anyag szétválasztására is. Az általunk végignézett órákon jó volt az arány a tanári magyarázat, a kísérletek és a gyakorlás között.

Dávid Gyula: Rövid ismertető a 2020. évi fizikai Nobel-díjasokról (Atomcsill, 2020.10.15.)

A legtöbb esetben váltakoztak a különböző tevékenységek az órán. Általánosságban elmondható azonban, hogy az órák nagy részében a frontális munkaforma dominált.